Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Hungarian
English
Romanian
Gép alkatrész

Garancia

Garanciális feltételek

Webáruházunkban történő rendelés esetén a fogyasztói jogairól, és jótállási feltételekről
bővebb tájékoztatót az Általános Szerződési Feltételeinkben talál.


Általános jótállási feltételek:


● A jótállás időtartama 1 év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére
történő átadásának napjával kezdődik.


● Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a fogyasztó részére való átadását
követően lépett fel.


● Ilyen például, ha a hibát - szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha a szakszerűtlen
üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) -
rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül
hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,- elemi kár, természeti csapás
okozta.


● Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó - elsősorban - választása szerint -
kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése
lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a
szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási
igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.


● Ha a vállalkozás a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének
megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a
fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó -
választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás
költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.


● Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


● A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át

.
● Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az
áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.


● Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat
aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.


● A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható
rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell
elvégezni.


● A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb 30
napon belül elvégezze.


● A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.


● A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.


● A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő - így különösen kellék- és
termékszavatossági, illetve kártérítési - jogainak érvényesítését.


● Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák
mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.


● A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

● Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés
megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló
bizonylatot- az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy
nyugtát - a fogyasztó bemutatja.


● Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal
érvényesíthetőek.


● A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.


● A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti
szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények
intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban:
NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles - az ott meghatározott tartalommal - jegyzőkönyvet
felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó
rendelkezésére bocsátani.


● A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az
NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.


● A jótállás feltétele a termékek szakszervízben történt beszerelése. A jótállási ügyintézés
felgyorsítása érdekében kérjük csatolja a beszerelés szakszerűségét bizonyító, számviteli
rend alapján kiállított beszerelési számlát, és a szakszerű beszerelést igazoló, beszerelést
végző szerviz által kiállított szakvéleményt.